Primaria Pilu - Programul de lucru :de luni pana vineri de la ora 8 la ora 16


  oferit de: curs-valutar-bnr.ro

Regulament Functionare

JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
CONSILIUL LOCAL PILU

R E G U L A M E N T

de organizare si functionare a Consiliului local PILU

CAPITOLUL I . Constituirea consiliului local

Art. 1.- (1) Potrivit legii,in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarati alesi, la sedinta de constituire a consiliului ,se face de catre prefect, prin ordin.
(2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi.In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o noua sedinta. In acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Daca nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi de catre biroul electoral de circumscriptie, prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile, emitand in acest scop un nou ordin.
(3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi ,prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti.Daca absentele nu au la baza motive temeinice,determinate de : boala,care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat, deplasarea in strainatate in interes de serviciu, evenimente de forta majora cum ar fi : inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un nou ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare.
(4) Inainte de emiterea ordinului prevazut la alin.(3) prefectul va verifica daca pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanti.In caz afirmativ, prin acelasi ordin se va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la care vor fi convocati supleantii.
(5) Daca pe listele de candidati ale partidelor in cauza nu mai sunt supleanti sau acestia refuza la randul lor sa se prezinte la sedinta, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor devenite vacante potrivit alin.(3). Alegerile se vor organiza in conditiile Legii nr. 69/2004 privind alegerile locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, si la acestea vor putea participa toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus initial liste de candidati, precum si candidati independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile anterioare.
Art.2. La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.
Art. 3. (1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il invita pe cel mai in varsta dintre consilieri, precum si pe cei 2 asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor sedintei.Asistenti ai presedintelui de varsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.
(2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de consilieri, potrivit Statutului alesilor locali, iar secretarul comunei prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitate de consilier.
(3) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii.
(4) Prevederile alin.(3) se aplica numai in cazul in care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata.
Art. 4. (1) La reluarea lucrarilor consilierilor declarati alesi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de maini o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri locali.Numarul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis,la propunerea presedintelui de varsta. Comisia este aleasa pe intreaga durata a mandatului.
(2) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin.(2). Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinut de grupul in cauza.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in hotararea nr. 1.
Art. 5 Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevazute la art. 4 alin.(3).
Art. 6 (1) Dupa alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza,in timpul careia va fi examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta, si se elaboreaza propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un proces-verbal al carui model este prezentat in anexa nr. 1.
(2) Daca primarul, a carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii detin functii incompatibile opteaza scris pentru renuntarea la functia de consilier va fi examinat, in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceiasi lista, in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidati.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral ,potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004.Invalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevazute la alin.(2).
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.

Art. 7. (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii conilierilor prezenti la sedinta.Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
(2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in hotararea nr. 2 care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.
Art. 8. (1) Dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urmatorului juramant:" Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna-credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei.Asa sa-mi ajute Dumnezeu ."
(2) Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura : secretarul comunei va da citire juramantului, dupa care consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si,daca este cazul,pe Biblie, va pronunta cuvantul " jur ", dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Juramantul se semneaza in doua exemplare.Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului.
(4) Consilierul care se declara atei sau care au alta credinta decat cea crestina pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.
(5) Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, fapt care se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. In acest caz se va supune validarii mandatului primului supleant de pe lista partidului politic sau aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele politice si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza.
(6) Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local presedintele de varsta declara consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotararea nr. 3

CAPITOLUL II. Organizarea consiliului

SECTIUNEA 1

Presedintele de sedinta

Art.9. (1) Dupa declararea consiliului local ca legal constituit se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatilor consilierilor in functie.Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni.Acelasi consilier poate fi ales presedinte de sedinta cel mult de doua ori pe durata unui mandat. Mandatele nu pot fi consecutive.
(2) Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.
(3) Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in hotararea nr. 4.
(4) Hotararile nr. 1 si 4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.
Art. 10. (1) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale :
(a) conduce sedintele consiliului local ;
(b) supune votului consilierilor proiectele de hotarari,asigura numaratoarea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea votului pentru,a voturilor contra si abtinerilor ;
(c) semneaza hotararile adoptate de consiliul local,chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora,precum si procesul verbal ;
(d) asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor ;
(e) supune votul consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului ;
(f) aplica,daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.
(2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege,de prezentul regulament cadru sau insarcinari date de consiliul local.

SECTIUNEA a 2 -a

Alegerea viceprimarului

Art. 11. (1) Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar. Alegerea se va face prin vot secret.
(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului,se face de catre grupurile de consilieri sau de catre primar.
(3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata,putandu-se folosi, la alegere una dintre urmatoarele modalitati :
a) fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrand in cabina,din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa il aleaga. Pe buletin va ramane nebarat numele consilierului pe care doreste sa il aleaga votantul ;
b) pe buletinul de vot scrie cuvantul " DA " in dreptul numelui celui pe care doreste sa il voteze ;
c) alte modalitati,la alegerea consiliului.
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii in functie.
(6) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin.(5),se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceiasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.
Art. 12. In cazul de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.
Art. 13. Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotararea nr. 5 a consiliului local. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul Isi pastreaza statutul de consilier local,fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut..
Art. 14. Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local.In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului fara vreo alta formalitate.

SECTIUNEA a 3 a

Comisiile de specialitate


Art. 15.(1) Dupa constituire consiliul local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate,denumirea acestora si numarul de membrii care va fi intotdeauna impar, se stabilesc de catre consiliul local, in functie de specificul activitatii.
(3) Principalele domenii de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevazute in anexa nr. 2.
(4) Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
Art. 16. (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.
(2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestui,in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.
(3) Sedintele comisiei de specialitate sunt,de regula publice.Comisia poate hotara ca la dezbaterile sale sa fie prezente si alte persoane interesate sau reprezentanti ai mass-media.
(4) Comisia poate hotara ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.
Art. 17.(1) Numarul locurilor care revin fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local,in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului .
(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti de catre consiliu,avandu-se in vedere, de regula, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.
(3) In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, din care una este comisia de baza.Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.
Art. 18. Fiecare comisie de specialitate isi alege,prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.
Art. 19. (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale :
a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local ;
b) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare ;
c) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliul local.
(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local daca acestea au legatura cu activitatea lor.
Art. 20. (1) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale :
a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelate comisii ;
b) convoaca sedintele comisiei ;
c) conduce sedintele comisiei ;
d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar ;
e) participa la lucrarile celorlalte comisi care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce ;
f) sustine in sedinta de consiliu avizele formunlate de comisie ;
g) anunta rezultatul votarii,pe baza datelor comunicate de secretar.
(2)Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei,prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.
Art. 21.(1) Secretarul comsiiei indeplineste urmatoarele atributii principale :
a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei ;
b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii ;
c) asigura redactarea avizelor si proceselor verbale,
(2)Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si funtionare a consiliului sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte.
Art..22. (1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte.
(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.
(4) In caz de absenta la sedinta comisiei de baza consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatia de sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de Statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare,inclusiv inlocuirea lui din comisie.
Art. 23. Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.
Art. 24.(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemelor aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin.(1) va redacta avizul comisiei,pe baza amendamentelor si a propunerilor formunlate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.
(3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat,cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.
(4) Avizul intocmit potrivit alin.(2) si (3) se prezinta secretarului comunei care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.
Art. 25.- Votul in comisie este , de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotara ca votul sa fie secret, stabilit de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.
Art. 26.(1) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia,intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.
(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale corora lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.
Art.27. Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotara retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.
Art.28. Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificata printr-o ancheta hotarata de consiliul local, la cererea a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
Art. 29. (1) Consiliul local poate hotara organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, la propunerea consilierilor sau primarului.
(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin.(1), obiectivele si tematica activitatii acestora,perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a consiliului local.
(3) Comisia de ancheta va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aseasta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.
Art. 30. Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,numarul si denumirea acestora,numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala acestora se stabilesc prin hotararea nr. 6 a consiliului local.

SECTIUNEA a 4 a

Alte dispozitii


Art.31. (1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata.
(2) Dupa prezentarea hotararii de validare primarul va depune juramantul prevazut la alin.(1) al art. 8, folosindu-se procedura stabilita in acelasi text.
Art. 32. (1) Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.
(2) Pe timpul desfasurarii lucrarilor primarul este obligat sa poarte esarfa.Primarul va ocupa in sala de sedinte un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta..
(3) Daca la lucrarile consiliului participa si prefectul sau reprezentantul sau, acestia vor ocupa, de asemenea,un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.
Art.33.Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi.Punctul de vedere al primarului se consemneaza,in mod obligatoriu in procesul- verbal de sedinta.
Art. 34. Secretarul comunei participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local :
a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie ;
b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat ;
c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor ;
d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta ;
e) informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local ;
f) asigura intocmirea procesului-verbal,pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul- verbal al sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului ;
g) asigura intocmirea dosarelor de sedinta,legarea,numerotarea paginilor,semnarea si stampilarea acestora ;
h) urmareste ca la deliberare si adoptarea unei hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 46 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata ;
i) Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri ;
j) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri
k) deliberarii consiliului ,daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale ;
l) contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament hotararile consiliului local pe care le considera legale ;
m) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local ;
n) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii,inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu.Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local.
(2) Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau,insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

CAPITOLUL III. Functionarea consiliului local

SECTIUNEA a I a

Atributiile consiliului local

Art. 35. (1) Consiliul are initiativa si hotaraste, in conditiile legii in toate problemele de interes local,cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.
(2) Consiliul local are urmatoarele atributii principale ;
a) alege din randul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii dupa caz, stabileste, in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu ;
b) aproba statutul comunei,precum si regulamentul de organizare si functionare al consiliului ;
c) avizeaza sau aproba,dupa caz studii,prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala,de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism,inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana,regionala,zonala si de cooperare transfrontaliera, in conditiile legii ;
c(1)aproba strategia de dezvoltare economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale ;
c(2)-asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate ca stat membru in uniunea europeana ;
d) aproba bugetul local,imprumuturile,virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare,aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar, stabileste impozitele si taxele locale, precum si taxe speciale in conditiile legii ;
e) aproba la propunerea primarului in conditiile legii, organigrama,statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate,ale institutiilor si serviciilor publice,precum si al regiilor autonome de interes local.
f) administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei;
g) hotaraste darea in administrare,concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei,precum si a serviciilor publice de interes local,in conditiile legii.
h) hotaraste vanzarea,concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei in conditiile legii.
i) infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local,urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora,instituite,cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege.
j) hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de interes local ;exercita in numele unitatii administrativ teritoriale,toate drepturile actionarului la societatile comerciale ;numeste si elibereaza din functie,in conditiile legii,membrii consiliilor de administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa ;
k) analizeaza si aproba ,in conditiile legii,documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor,stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizarii acestora ;aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor,incendiilor,dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase ;
l) stabileste masurile necesare pentru construirea,intretinerea si modernizarea drumurilor,podurilor,precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local ;
m) aproba in limitele competentelor sale documentatiile tehnico-economice pentru lucrari de investitii de interes local si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora ;
n) asigura potrivit competentelor sale,conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie,sanatate,cultura,tineret si sport,apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor,urmareste si controleaza activitatea acestora ;
o) hotaraste in localitati cu medici sau cu personal sanitar in numar insuficient,acordarea de stimulente in natura si in bani,precum si de alte facilitati,potrivit legii, in scopul asigurarii serviciilor medicale pentru populatie,asemenea facilitati pot fi acordate si personalului didactic ;
p) contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement ;
q) hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice,analizeaza activitatea gardienilor publici,politiei,jandarmeriei,pompierilor si a formatiunilor de protectie civila in conditiile legii si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora ;
r) infiinteaza si organizeaza targuri, piete,oboare,locuri si parcuri de destractie,baze sportive si asigura buna functionare a acestora ;
s) atribuie sau schimba in conditiile legii,denumiri de strazi,de piete si de obiective de interes local ;
t) hotaraste in conditiile legii,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine,cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali,in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni,lucrari,servicii sau proiecte de interes public local,hotaraste infratirea comunei cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari ;
u) sprijina in conditiile legii activitatea cultelor religioase ;
v) asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa in conditiile legii ;
(3) Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege.

SECTIUNEA a 2 a

Desfasurarea sedintelor

Art. 36.(1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate,rapoarte sau informarile conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului,timpul acordat declaratiilor politice,intrebarilor,interpelarilor,petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului.Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin afisare si orice mijloc de publicitate.
(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitatea cetatenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului.
(4) Proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul comunei, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate,spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.
Art. 37.(1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta la secretar.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa comunice acest lucru primarului, presedintelui de sedinta sau secretarului.
Art. 38. Daca in comuna exista delegati satesti acestia vor fi invitati in mod obligatoriu la sedintele consiliului in care se discuta aspecte ce intereseaza satul respectiv.Delegatul satesc va fi ascultat asupra problemei discutate si va vota.Votul sau are caracter consultativ.
Art. 39. (1) Dezbaterea problemelor se face in ordinea stricta in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata.Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau problemei inscrise pe ordinea de zi,pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.
(2) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin.(1) se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea insrierii la cuvant. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii.In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la probleme care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilier.
Art. 40.(1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.
Art. 41. Presedintele de sedinta sau presedintele oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului.Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.
Art. 42. Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta,precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.
Art. 43. In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile.El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor locali in competenta sa, ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunztoare.
Art. 44. Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole,consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor.Daca s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

SECTIUNEA a 3 a

Elaborarea proiectelor de hotarari


Art. 45. (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului, viceprimarului, consilierilor si cetatenilor.
(2) Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa.In acest scop secretarul comunei si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.
Art. 46.(1) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului.
(2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicare comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente.
(3) Operatiunile prevazute la alin.2 se realizeaza prin grija secretarului comunei.
Art. 47.(1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local,precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului,in vederea intocmirii raportului.
(2) O data cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului.
(3) Initiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunta in orice moment la sustinerea lor.
Art. 48. (1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz respingerea proiectului ori propunerii examinate.
(2) Avizul se transmite secretarului comunei, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.
Art. 49. Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

SECTIUNEA a 4 a

Procedura de vot

Art. 50 .(1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotaraste,la propunerea presedintelui de sedinta,ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.
Art. 51.(1) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator :presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor " pentru " si " contra ". Secretarul comunei va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier in ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul " pentru " sau " contra ", in functie de optiunea sa.
(2) Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
Art. 52.(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite.Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula cuvintele " da " sau " nu ".
(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna.La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin. (2)
Art. 53. (1) Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament se dispune altfel.
(2) Abtinerile se contabilizeaza la voturile "contra ".
(3) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal,presedintele amana votarea pana la intrunirea acestuia.
Art. 54. Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.
Art. 55. Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.
Art. 56 .(1) Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta isi va organiza un aparat permanent de lucru, format din 1-3 persoane dintre care in mod obligatoriu, cel putin una va avea pregatire juridica.
(2) Aparatul permanent de lucru se organizeaza potrivit unei organigrame si unui stat de functii proprii, aprobate de consiliul local,la propunerea presedintelui de sedinta.
Art.57. Incadrearea personalului din aparatul permanent de lucru se face pe baza de concurs sau examen,organizat in conditiile legii. Comisia de concurs se constituie prin hotararea consiliului local, acesta urmand sa faca incadrarea persoanelor care au castigat concursul.
Art. 58. Salarizarea personalului din aparartul permanent se face potrivit anexei nr. II la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar,cu modificarile si completarile ulterioare,iar cheltuielile aferente se suporta din bugetul local.
Art. 59. (1) Daca nu este posibila angajarea in aparatul permanent de lucru a unui specialist cu pregatire juridica, consiliul local poate hotara ca apararea intereselor sale in fata instantelorde judecata sa se facade un aparator ales, cheltuielile urmand sa fie suportate de la bugetul local.
(2) In institutiile prevazute la alin.(1) imputernicirea se semneaza de presedintele de sedinta.
Art. 60.:(1) Posturile din aparatul permanent de lucru al consiliului local nu se includ in numarul maxim de posturi stabilit potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice.
(2) Personalului din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplica prevederile legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
(3) Personalul din aparatul permanent colaboreaza cu secretarul comunei la pregatire sedintelor consiliului asigurarea documentarii si formarii consilierilor,intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si oricaror alte materiale.

CAPITOLUL IV. Intrebari,interpelari,petitii si informarea consilierilor locali

Art. 61.-(1) Consilierii pot adresa intrebari primarului,viceprimarului si secretarului comunei precum si sefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.
(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei intrebati vor raspunde de regula, imediat sau ,daca nu este posibil la urmatoarea sedinta a consiliului.
Art. 62. Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut.Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris,pana la urmatoarea sedinta a consiliului sau oral,la proxima sedinta potrivit solicitarii autorului interpelarii.
Art.63.(1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului,iar compartimentul,serviciul sau unitatea avizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.
Art. 64.(1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local.Acestea se inscriu intr-un registru special sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

CAPITOLUL V . Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier

SECTIUNEA I

Drepturile si obligatiile consilierilor locali

Art. 65. Dupa validarea alegerilor consilierului i se elibereaza legitimatia de consilier precum si semntul distinctiv prevazut de Statutul alesilor locali.
Art. 66.(1) Pentru participarea la sedintele consiliului local si al comisiilor de specialitate consilierul primeste o indemnizatie de sedinta in cuantumul si in obligatiile stabilite de lege.
(2) Consilierul are dreptul dupa caz la diurna de deplasare si plata cheltuielilor de transport si de cazare pentru activitatile prilejuite de exercitarea mandatului.
Art. 67. Schimbarile survenite in activitatea consilierului in timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.
Art. 68. (1) Participarea consilierilor la sedintele consiliului local si al comisiilor de specialitate este obligatorie.
(2) Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau al comisiilor de specialitate din care face parte decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei daca are motive temeinice.
Art. 69.Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi sanctionat potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.
Art. 70. Consilierul local poate demisiona prin cerere scrisa adresata consiliului.Solutionarea cererii se va face in conditiile si cu procedura stabilita de Statutul alesilor locali.

SECTIUNEA a 2 a

Sanctiuni

Art. 71.(1) Incalcarea de catre consilieri a obligatiilor ce le revin in exercitarea mandatelor constituie abatere si se sanctioneaza potrivit prevederilor Statutului alesilor locali si ale prezentrului Regulament.
(2) La aplicarea sanctiunilor se va tine seama de gravitatea abaterii, frecventa acesteia si conditiile producerii ei.
Art. 72.- (1) In exercitarea atributiilor ce-i revin cu privire la mentinerea ordinii si respectarea regulamentului in timpul sedintei consiliului, presedintele de sedinta, poate aplica una din urmatoarele sanctiuni :
a) avertismentul ;
b) chemarea la ordine ;
c) retragerea cuvantului ;
d) eliminarea din sala de sedinta.
(2) Eliminarea din sala de sedinta echivaleaza cu absenta nemotivata Art. 73.-(1) Consiliul local poate hotara cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai aplicarea urmatoarelor sanctiuni consilierilor locali care in exercitarea mandatului,au savarsit abateri de la prevederile legii si ale prezentului regulament :
a) interzicerea de a participa la lucrarile urmatoarei sedinte a consiliului;
b) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate ;
c) retragerea indemnizatiei de sedinta pentru 1, 2 sedinte ;
(2) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(1) lit.a) si b) cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice,acestea prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.
Art. 74. Pe perioada sanctionarii consilierii in cauza nu sunt luati in calcul la stabilirea cvorumului de lucru.
Art. 75. Interzicerea participarii la urmatoarea sedinta a consiliului, precum si excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate au drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.
Art. 76. Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu pot depasi 2 luni.
Art. 77. Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta.Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 72 alin.(1).
Art.78. Stabilirea regulilor procedurale minimale pentru asigurarea transpatentei decizionale in cadrul administratiei publice locale, alese sau numite in raportururile stabilite cu cetatenii, avand ca scop:
- sporirea gradului de responsabilitate a administratiei publice locale fata de catateni,ca beneficiari ai deciziei administrative;
- stimularea participarii active a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor si in procesul de elaborare a actelor normative ;
- sporirea gradului de transparenta la nivelul intregii administratii publice ;
Art. 79.Principiile care stau la baza acestuia sunt urmatoarele :
a) informaea in prealabil, din oficiu a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de catre consiliu local ;
b) consultarea cetatenilor si a asociatilor legal constituite,la initiativa consiliului local in procesul de elaborare a unor acte de interes general ;
c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de hotarari cu respectarea urmatoarelor reguli ;
1. sedintele consiliului local care fac obiectul acestei legi sunt publice ;
2. dezbaterile vor fi consemnate si facute publice ;
3. minutele acestor sedinte vor fi inregistrate,arhivate si facute publice ;
Art. 80. Aceste prevederi nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative in care sunt prezentate informatii privind :
-apartenenta nationala,siguranta nationala si ordinea publica,interesele strategice,economice si politice,precum si deliberarile autoritatii daca fac parte din categoria informatiilor clasificate ;
-valorile,termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau financiare, daca publicarea lor aduce atingere principiului concurentei loiale ;
Art.81. In cadrul procedurilor de evaluare a proiectelor de acte normative ,consiliul local are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu,sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului si sa-l transmita catre mass media centrala sau locala dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii. Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoasterea publicului cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatea publica. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau dupa caz un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii a actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv precum si termenul limita, locul si modalitatile in care cei interesati pot transmite in scris propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare privind proiectul actului normativ. La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de acte normative supus dezbaterii publice. Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei responsabila pentru relatia cu societatea civila,care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica. In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie. Pentru reglementarea unei situatii de urgenta,proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta, prevazuta de reglementarile in vigoare.
Art.82. Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintei publice se va face in urmatoarele conditii :
a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice,inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media locala, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare ;
b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris cu valoare de recomandare referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica ;
c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice si ordinea de zi ; Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relatiile cu societatea civila. Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinta, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectele sedintei publice, stabilite de persoana care prezideaza sedinta publica.
Art.83. Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatii publice. Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice au valoare de recomandare.
Art. 84. Minuta sedintei publice, incluzand si votul fiecarui membru cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat vot secret va fi afisata la sediul autoritatii publice in cauza si publicata in site-ul propriu.
Art.85. Autoritatea publica este obligata sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor publice. Atunci cand se considera necesar sedintele publice vor fi inregistrate.
Art.86. Autoritatea publica este obligata sa intocmeasca si sa faca public un raport annual privind transparenta decizionala,care sa cuprinda :
- numarul total al recomandarilor primite ;
- numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate ;
- numarul participantilor la sedintele publice ;
- numarul dezbaterilor organizate pe marginea proiectelor de acte normative ;
- situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru nerespectarea prezentei legi ;
- evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora ;
- numarul sedintelor care nu au fost publicate si motivatia restrictionarii accesului.
Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public pe site-ul propriu prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prezentate in sedinta publica.
Art. 87. Orice persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate face plangere in conformitate cu prevederile legii 29/1990 privind Contenciosul administrativ, cu modificarile ulterioare.
Art. 88. Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legii numarul 188/1999, fapta functionarului care din motive contrare legii nu permite accesul persoanelor la sedintele publice sau impiedica implicarea persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative de interes public.
Art. 89. Persoanele care asista la sedintele publice invitate sau din proprie initiativa trebuie sa respecte regulamentul de organizare si functionare a autoritatii publice.
In cazul in care presedintele de sedinta constata ca o persoana a incalcat regulamentul va dispune avertizarea si in ultima instanta evacuarea acesteia.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Irimie Virgil Eugen
SECRETAR
Scuturici Paramon
Admin